Your cart is currently empty

Regulamin zamda.pl

Dane identyfikujące Sprzedawcę

Sklep Internetowy dostępny pod domeną www.zamda.pl prowadzony jest przez Agatę Dudkiewicz przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AMD Agata Dudkiewicz z siedzibą 21-040 Świdnik, Kalinówka 71, NIP 713 291 76 73, REGON: 061421955.

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą drogą korespondencji e-mail wysyłając e-mail na adres: zamda@zamda.pl

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 2. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiającym przesłanie zapytania do Sprzedawcy,
 3. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia,
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o dostarczenie Produktów ze Sprzedawcą lub zawarła lub zamierza Umowę o dostarczenie Produktów ze Sprzedawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
 6. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
 7. Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym produkt oferowany do sprzedaży we wszystkich kategoriach Sklepu, będący przedmiotem Umowy o dostarczenie Produktu między Klientem a Sprzedawcą;
 8. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
 9. Sklep Internetowy– sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod domeną zamda.pl; Sprzedawca –Agata Dudkiewicz przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AMD Agata Dudkiewicz z siedzibą  21-040 Świdnik, Kalinówka 71; NIP 713 291 76 73, REGON: 061421955.
 10. Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy;
 11. Umowa o dostarczenie Produktu – umowa o dostarczenie Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt;
 12. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 14. Koszyk– funkcjonalność Sklepu Internetowego zamda.pl umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu przez Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu ze Sprzedawcą.
 16. Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość dostępnych w Sklepie;
 1. Konto internetowe – indywidualny panel administracyjny użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym zamda.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
 2. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez użytkownika konta w sklepie internetowym;
 3. Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
 4. Dokument sprzedaży – faktura VAT lub paragon, w zależności od wskazań klienta;
 5. Załączniki – wzór formularza odstąpienia od umowy;
 6. Adres reklamacyjny oraz adres odstąpienia od umowy – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego zarejestrowanego pod domeną zamda.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także zasady odstąpienia od umowy, rękojmię oraz gwarancję.

Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego zarejestrowanego pod domeną www.zamda.pl jest AMD Agata Dudkiewicz; Kalinówka 71; 21-040 Świdnik; NIP 713 291 76 73 .

 1. Regulamin sporządzony został w języku polskim i stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 2. Treść regulaminu, w przypadku braku decyzji o uzgodnieniu innych warunków, stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy. Treść umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona klientowi na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 3. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 2

Warunki składania zamówień oraz procedura realizacji

 1. Zamówienia można składać na stronie internetowej sklepu zamda.pl 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 9.00 następnego dnia roboczego.
 2. Podanie na stronie internetowej ceny są cenami brutto.
 3. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne, lub osoby prawne mające swój adres zamieszkania i siedzibę na terenie ww.
 4. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu oraz jego potwierdzenie przez Sklep. Wypełniony formularz zamówienia powinien zawierać autentyczne dane Klienta.
 5. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sklep doręczy w terminie 24 godzin wiadomość e-mail z informacją  zawierającą potwierdzenie zamówienia , istotne postanowienia umowy oraz przybliżoną datę realizacji umowy.
 6. Pracownik Sklepu może skontaktować się z osobą zamawiającą, w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon lub e-mail. Po rozpatrzeniu zamówienia i zaakceptowaniu przez Sklep, Klient otrzyma e-mail potwierdzający rozpoczęcie przygotowania zamówienia z jego numerem.
 7. Złożone a nieopłacone zamówienie nie będzie traktowane jako rezerwacja towaru
  i zostanie anulowane. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za braki stanów magazynowych w przypadku uiszczenia zapłaty za towar w terminie późniejszym, niż 2 dni od dnia złożenia zamówienia na konkretny Produkt.
 8. W okresie trwania Sprzedaży, Klient może dokonać zamówienia na dowolną ilość Produktów, znajdujących się aktualnie na stanie Sklepu. W przypadku wyczerpania zapasów, zamówienia ilości większej niż zapasy Sklepu lub braku możliwości sprowadzenia Produktów od producenta, Sklep może odmówić realizacji części zamówienia przekraczającej stany magazynowe, o czym niezwłocznie powiadomi Klienta e-mailem.
 9. Moment zawarcia umowy sprzedaży, pomiędzy Stronami, następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta. W przypadku zamówienia za pobraniem, momentem zawarcia transakcji, jest wysłanie towaru do Klienta. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
 10. Językiem zawarcia umowy jest język polski.
 11. Towar dostarczony będzie w terminie zadeklarowanym przez firmę kurierską.
 • 3

Procedura rejestracji konta internetowego

 1. Zakup produktów może być poprzedzony rejestracją darmowego konta internetowego.
 2. W celu rejestracji konta Użytkownik podaje:
  b) Nazwisko,
  c) Adres,
  d) E-mail,
  e) Hasło,
 3. e) Dane do faktury,
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w sklepie.
 5. W przypadku gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, użytkownik winien niezwłocznie zaktualizować dane. W przypadku uchybienia aktualizacji danych jak również podania niepełnych, bądź nieprawdziwych danych, uniemożliwiających Sprzedawcy realizację zamówienia, skutkuje brakiem odpowiedzialności za brak dostawy, lub błędną dostawę towaru.
 • 4

Warunki dostawy oraz sposoby płatności

 1. Dostawy realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym, dostarczając produkty pod wskazany w formularzu, lub podczas rejestracji adres. Dostawa nie zawiera wniesienia.
 2. Dostawa odbywa się w dni robocze w godzinach 9.00 – 16.00. W przypadku, gdy miejsce dostawy jest inne niż dane Kupującego, Klient winien dokonać stosowej adnotacji podczas składania zamówienia.
 3. Koszt transportu podany jest podczas składania zamówienia i nie ulega zmianie po złożeniu zamówienia. Koszt transportu oraz koszt ewentualnego ubezpieczenia ponosi Kupujący.
 4. Formy płatności:
  • przelew na konto o numerze 64 1950 0001 2006 0832 4407 0002 Bank
  • Przelewy24

– towar wysyłany jest niezwłocznie po otrzymaniu należności przez sklep;

 • za pobraniem

– towar wysyłany jest po potwierdzeniu zamówienia, w tym potwierdzeniu wszelkich kosztów przez Klienta oraz przedpłacie zaliczki w wysokości 10% wartości zamówienia;

 1. Czas dostawy produktów uwidoczniony jest na stronie produktu i wynosi do 30 dni roboczych oraz liczony jest o od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia dokonania zamówienia. W przypadku zamówienia produktów o różnym terminie realizacji, terminem dostarczenia zamówienia, jest czas oczekiwania na produkt o najdłuższym czasie realizacji.
 2. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej następuje za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.
 3. Przed montażem lub użyciem należy dokonać oględzin towaru, dokonać weryfikacji kompletności opakowań, oraz zgodność otrzymanego towaru z zamówieniem. Towar nie podlega reklamacji po zamontowaniu.
 4. W razie stwierdzenia przy odbiorze, że przesyłka jest uszkodzona, Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera, zaś w razie uszkodzenia towaru lub jego braku sporządzić protokół podpisany przez Klienta i Kuriera, a następnie przesłać skan protokołu na adres e-mail Sklepu.
 5. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy, kurier pozostawi awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki oraz numerem telefonu, pod którym Klient może uzgodnić warunki ponownej dostawy. Klient może zostać obciążony kosztami składowania towarów za okres powyżej 48 (czterdzieści osiem) godzin od dnia pozostawienia awizo przez kuriera oraz ponownej dostawy.
 • 5

Dokument sprzedaży

 1. Dokumentem sprzedaży potwierdzającym zawartą umowę jest faktura VAT.
 2. Jeżeli użytkownik nie posiada konta internetowego, dane do faktury należy wpisać w formularzu zamówienia.
 3. Dokument sprzedaży zostanie wygenerowany w formie elektronicznej oraz doręczony na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 • 6

Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.
 2. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta.
 3. Jeżeli zakupiony towar objęty jest gwarancją producenta lub innego podmiotu, roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do niego.

 

 • 7

Procedura reklamacji

 1. Wszystkie oferowane w Sklepie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały opatrzone przez producenta stosownymi certyfikatami zgodności. Sklep ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
 2. Różnice w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi nie stanowią samoistnej podstawy reklamacyjnej. Prezentowane na stronie internetowej zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginału – zniekształcenia wynikające z obróbki technicznej lub błędne ustawienia monitora.
 3. Reklamacji podlega towar niezgodny z umową, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne z winy użytkownika.
 4. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową, należy składać za pośrednictwem adresu e-mail. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania reklamacji przez Sklep. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Produktu na adres reklamacji wskazany przez Sklep na własny koszt wraz z wypełnionym Zgłoszeniem reklamacyjnym i dowodem zakupu. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego do pobrania na stronie Sklepu. Każdorazowo przy reklamacji, wymagany jest uprzedni kontakt w formie elektronicznej (e-mail) celem uzyskania adresu do magazynu, na który należy odesłać towar. Przesyłki za pobraniem ze względów technicznych nie będą odbierane.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Sklep w ciągu 14 dni poinformuje Klienta o decyzji i dostarczy Klientowi naprawiony lub wymieniony na wolny od wad towar na koszt Sklepu wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami wysyłki. Jeżeli wymiana lub naprawa nie będą możliwe, Klient otrzyma kwotę równą zapłaconej za zwrócony towar, przelewem na wskazane w Zgłoszeniu reklamacyjnym konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres razem z kosztami przesyłki.
 6. W przypadku braku uznania reklamacji Sklep ma obowiązek podania przyczyny braku uznania reklamacji oraz zwrócenia reklamowanego towaru Klientowi na jego koszt.
 • 8

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, Klient może zrezygnować, bez podania przyczyny, z towaru nabytego w ramach umowy sprzedaży zawartej na odległość w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu;
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu na adres odstąpienia od umowy. Każdorazowo w celu skorzystania z prawa zwrotu towaru, wymagany jest uprzedni kontakt w formie elektronicznej (e-mail) celem uzyskania adresu do magazynu, na który należy odesłać towar. Przesyłki za pobraniem ze względów technicznych nie będą odbierane.
 4. Zwrot wszystkich należności za zwrócony towar nastąpi w ciągu czternastu dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym kosztów dostarczenia towaru, z wyłączeniem opcjonalnych wariantów dostawy np. ubezpieczenie przesyłki, własny transport. Wówczas sklep pokryje najtańszy koszt transportu.
 5. Sklep zastrzega sobie możliwość zwrotu wszystkich należności za towar po jego otrzymaniu od Klienta wraz z kompletną dokumentacją, jak również możliwość zmniejszenia zwracanej należności Klientowi po ocenie czy wartość towaru nie została zmniejszona przez Klienta.
 6. Powyższe przepisy nie mają zastosowania do towaru sprzedawanego na indywidualne zamówienie Klienta.
 • 9

Poufność i bezpieczeństwo transakcji

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)
 2. oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które gwarantują prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
 3. Dane osobowe, które Klient podaje podczas zakupów są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.
 4. Szczegółowa polityka prywatności sklepu internetowego, znajduje pod niniejszym linkiem.
 • 10

Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni przed dniem ich wejścia w życie.
 2. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami wcześniejszej wersji. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy

 

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego zamda.pl.
 2. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 3. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej zamda.pl, nazwa sklepu internetowego www.zamda.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021r.