Your cart is currently empty

Polityka prywatności ZAMDA.pl

Definicje

 1. Administrator – Agata Dudkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AMD Agata Dudkiewicz, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą 21-040 Świdnik, Kalinówka 71, posiadająca numer NIP 713 291 76 73.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.skleplogopedy.pl
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

 

 • 1

Przetwarzanie danych osobowych

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest umożliwienie mu korzystania z Serwisu, w tym w celu wypełnienia Formularza Zamówień, Formularza Kontaktowego oraz korzystania z usługi Newsletter.

 

 • 2

Cele przetwarzania danych

 

 1. Cele przetwarzania danych, które Użytkownik wskazuje w Formularzu Zamówień związane są:
 2. z zawarciem umowy o świadczenie usług elektronicznych – usługi Formularz Zamówień oraz umowy sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie i jej wykonywaniem – podstawą takiego przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 3. z kontaktem w celu realizacji umowy sprzedaży – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt w celu realizacji Umowy;
 4. z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy sprzedaży – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest archiwizowanie dokumentów, prowadzenie statystyk i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed nimi;
 5. z dokonywaniem rozliczeń, w tym rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej – podstawą takiego przetwarzania danych jest niezbędność wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 6. z rozpatrywaniem składanych przez Użytkownika reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru); – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 7. z celami analitycznymi i statystycznymi – podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 8. Cele przetwarzania danych, które Użytkownik wskazuje w Formularzu Kontaktowym, związane są:
 9. z komunikacją z Użytkownikiem w związku z wiadomością przesłaną za pośrednictwem Formularza Kontaktowego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt z Użytkownikiem;
 10. z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy sprzedaży – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 11. Cele przetwarzania danych, które Użytkownik wskazuje przy zapisywaniu się na Newsletter, związane są:
 12. z zawarciem i wykonywania umowy o świadczenie usług elektronicznych – Newsletter, na warunkach określonych w Regulaminie – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 13. z marketingiem własnych usług i produktów Administratora – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług;
 14. z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy sprzedaży – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 15. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

 • 4

Czas przechowywania danych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:
 2. zakończenia wykonywania umowy,
 3. wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub
 4. zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 5. Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

 • 5

Kategorie odbiorców

 1. W związku z realizacją usług dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora – są to podmioty, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków, np. dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, za wsparcie działu obsługi klienta, podmioty takie jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmioty powiązane z Administratorem.
 2. Dane osobowe Użytkownika zawsze będą przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
 3. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 6. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

 • 6

Przekazywanie danych poza EOG

 

 1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
 2. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 3. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 4. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 5. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

 

 • 6

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Użytkownika decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 • 7

Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo:
 2. dostępu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 3. do przenoszenia danych osobowych;
 4. do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych);
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie danych narusza RODO.
 7. W celu skorzystania z uprawnień należy skontaktować się z Administratorem.

 

 • 8

Wtyczki mediów społecznościowych

 1. W serwisie używane są wtyczki udostępniane przez Facebook, Instagram oraz LinkedIn.
 2. Wyświetlając serwis przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych. Dzięki temu administratorzy serwisów społecznościowych otrzymują informację, że wyświetlona została ta strona internetowa. Informacja o wyświetleniu serwisu wraz z adresem IP jest przesyłana do serwerów administratorów serwisów społecznościowych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 4. Szczegółowe informacje o tym, jaki jest cel i zakres gromadzenia tych danych oraz ich przetwarzania zawarte są w politykach prywatności administatorów ww. serwisów społecznościowych.

 

 

 • 9

Pliki cookies oraz podobna technologia

 1. Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z serwisem) podczas przeglądania serwisu i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia z serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Głównym celem korzystania przez Administatora z plików cookies jest zarządzanie serwisem oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania serwisu. Administator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania z serwisu, przeciętną długość trwania wizyty w serwisie- co umożliwia rozwijanie serwisu zgodnie z preferencjami Klientów. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników serwisu..
 3. W serwisie wykorzystywane są następującego rodzaju pliku cookies:
 4. pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
 5. pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
 6. pliki cookies własne, które są ustawiane ustawiane przez serwis;
 7. pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn.
 8. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 9. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 11. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
 12. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 13. W serwisie używane są pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich.
 14. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Użytkownika. Zgoda Użytkownika zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania treści w serwisie.
 15. W celu wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies, należy wyrazić zgodę widoczną w dolnej części Serwisu.
 16. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Ponadto, Użytkownik w każdym czasie może ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała go przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będzie miał dostępu do niektórych treści na serwisie, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie serwisu.
 17. Serwis wykorzystuje następującą technologię śledzącą: Google Analytic – poprzez wbudowany kod Google Analytics dokonuje analizy statystyk Serwisu, jak również Hotjar. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników i ich głównym celem jest udoskonalenie i rozwój Serwisu.

 

Dane kontaktowe administratora danych

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem:

 1. w formie pisemnej – adres do korespondencji: AMD Agata Dudkiewicz, Kalinówka 71; 21-040 Świdnik.
 2. drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: zamda@zamda.pl